Historia              Patron

 

 


Rekrutacja uzupełniająca
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
WSZYSTKIE INFORMACJE I DOKUMENTY W ZAKŁADCE
"Dla rodziców"


1 kwietnia 2014 początek naboru
do klasy O
WSZYSTKIE INFORMACJE I DOKUMENTY W ZAKŁADCE
"Dla rodziców"

 
12 marca 2014
Z A P R O S I L I Ś M Y

wszystkich rodziców dzieci 5, 6 i 7 letnich

na

D R Z W I   O T W A R T E   S Z K O Ł Y

 

Więcej informacji i zdjęcia w zakładce "DLA RODZICÓW"

 PROJEKT ,,WYJĄTKOWY UCZEŃ"

 

 

Już dziś zapisz swoje dziecko naBEZPŁATNEzajęcia dodatkowe w naszej szkole.
Ruszył właśnie projekt "Wyjątkowy uczeń" dla wszystkich uczniów klas I-III.
Zapytaj Dyrektora Szkoły o ofertę i wybierz odpowiednie zajęcia:rozwijające,wyrównawczelubspecjalistyczne.
Liczba miejsc ograniczona.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

regulamin    

rekrutacja

 

 

RAPORT Z REALIZACJI ZAJĘC W PROJEKCIE ,,WYJĄTKOWY UCZEŃ”
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

 

Zakończyliśmy I semestr zajęć w projekcie WYJĄTKOWY UCZEŃ,
w którym brało udział 116 uczniów z klas I- III, z czego czworo – w dwóch rodzajach zajęć.

 

W ramach projektu  dzieci uczęszczały na zajęcia:

 

- logopedyczne

 

- socjoterapeutyczne

 

- plastyczne [zobacz więcej]

- matematyczno-przyrodnicze

 

- teatralne

 

- językowe z języka angielskiego

 

- wyrównawcze

 

Lekcje odbywały się w 17 grupach według harmonogramu:

 

             

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy łącznie 244 godziny lekcyjne.

W czasie zajęć dzieci korzystały z wielu nowych pomocy edukacyjnych zakupionych w projekcie: jak gry, maty, książki, mikroskopy, kukiełki, itp. Uczniowie otrzymali także zeszyty i piórniki.

 

Dzięki projektowi mogliśmy rozwijać zdolności i pracować nad problemami edukacyjnymi naszych najmłodszych podopiecznych. Sami zaś poszerzyliśmy swój warsztat pracy o metody związane z nowo zakupionymi pomocami.

 

W semestrze drugim, który właśnie rozpoczęliśmy, będziemy kontynuować zajęcia według dotychczasowego harmonogramu. Z pewnością wpłyną one pozytywnie na kondycję intelektualną i umiejętności naszych uczniów. Żywimy nadzieję, że w przyszłości rodzice naszych milusińskich poprą również kolejne inicjatywy naszej placówki na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i lokalnego środowiska.

 

,,Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.”   JOHN LUBBOCK

  


 

Realizujemy projekty i programy

 


„Szkoła z Klanzą”

 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
Nasza Misja: Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące
nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej. Wprowadzamy styl
w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.


 

„Szklanka mleka” 

 


 

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

 


 


„Owoce w szkole”

 

 

W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.„Dobry start w matematykę”


Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych

w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
„Cała Polska czyta dzieciom”


kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" (do roku 2005 działającą jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego - oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach i inne działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności - 20 minut dziennie. Codziennie! - jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.„Szkoła promująca zdrowie”


Opracowane zostały kryteria przynależności do tej sieci oraz przyznawania certyfikatu wojewódzkiego. Szkoły, które spełniły określone warunki, zostają przyjęte do sieci i po minimum dwóch latach pracy otrzymują wojewódzkie certyfikaty.